1.DANE KANDYDATA  Adres zamieszkania kandydata (kod pocztowy, miejscowość, ulica, gmina)

  2.DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

  Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych (kod pocztowy, miejscowość, ulica, gmina)

  3. WYBÓR SZKOŁY

  Proszę o przyjęcie mnie do następującej szkoły:


  Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie na kierunku:

  nie dotyczytransport kolejowylogistykatworzenie gier komputerowychprogramowaniemultimediastylizacja fryzur i kosmetyka

  Sochaczewska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie:

  nie dotyczywojskowydziennikarsko-językowyogólny

   

  4. WYBÓR JĘZYKA OBCEGO

  Jako język obcy wybieram:

  - pierwszy język obcy

  j. angielskij. niemieckij. rosyjski

  - drugi język obcy

  j. angielskij. niemieckij. rosyjski

  - trzeci język obcy (punkt nieobowiązkowy)

  j. angielskij. niemieckij. rosyjski

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych oraz na wykorzystywanie mojego wizerunku, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i przebiegu nauczania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego nr telefonu w celu przesyłania informacji SMS, MMS.

  Zobowiązuję się do dostarczenia w okresie od 27 czerwca do 08 lipca 2022 roku do siedziby szkoły przy ulicy Stadionowej 4 w Sochaczewie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminów ósmoklasisty.

  Wyrażam zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym do szkoły w określonych terminach.

  Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niskiego zainteresowania danym kierunkiem kształcenia lub nauczania danym językiem obcym, zaproponowany zostanie mi wybór innego kierunku kształcenia lub języka obcego, niż pierwotnie wybrany przez mnie.

  Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się po przyjęciu do szkoły na podpisanie umowy edukacyjnej oraz ponoszenie opłaty na fundusz szkolny w wysokości 100 zł miesięcznie, płatne w danym roku szkolnym jak za 10 m-c, przez okres pobierania nauki w szkole.

  Wniosek zostanie przesłany na podany adres email w wersji elektronicznej.
  Przyjmuję do wiadomości, że należy dostarczyć wniosek w wersji papierowej do dnia 10 czerwca 2022 roku do szkoły - wydrukowany i podpisany.