1.DANE KANDYDATA


  Adres zamieszkania kandydata (kod pocztowy, miejscowość, ulica, gmina)

  2.DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

  Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych (kod pocztowy, miejscowość, ulica, gmina)

  3. WYBÓR SZKOŁY

  Proszę o przyjęcie mnie do następującej szkoły:

  - szkoła i kierunek pierwszego wyboru

  Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie na kierunku:

  tworzenie gier komputerowychrobotykamultimediastylizacja fryzur i kosmetykatechnik organizacji turystyki

  Sochaczewska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie:

  wojskowyjęzykowy

  - szkoła i kierunek rezerwowego wyboru

  Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie na kierunku:

  tworzenie gier komputerowychrobotykamultimediastylizacja fryzur i kosmetykatechnik organizacji turystyki

  Sochaczewska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. mjr. F. Kozubowskiego w Sochaczewie:

  wojskowyjęzykowy

  4. WYBÓR JĘZYKA OBCEGO

  Jako język obcy wybieram:

  - pierwszy język obcy

  j. angielskij. niemieckij. rosyjski

  - drugi język obcy

  j. angielskij. niemieckij. rosyjski

  - trzeci język obcy (punkt nieobowiązkowy)

  j. angielskij. niemieckij. rosyjski

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych oraz na wykorzystywanie mojego wizerunku, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i przebiegu nauczania (zgonie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych, tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego nr telefonu w celu przesyłania informacji SMS, MMS.

  Zobowiązuję się do dostarczenia do dnia 28 czerwca 2021 roku do godziny 14.00 do siedziby szkoły przy ulicy Stadionowej 4 w Sochaczewie, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz do 15 lipca 2021 roku zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez macierzystą szkołę podstawową).

  Wyrażam zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym do szkoły w określonych terminach.

  Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niskiego zainteresowania danym kierunkiem kształcenia lub nauczania danym językiem obcym, zaproponowany zostanie mi wybór innego kierunku kształcenia lub języka obcego, niż pierwotnie wybrany przez mnie.

  Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się po przyjęciu do szkoły na podpisanie umowy edukacyjnej oraz ponoszenie opłaty na fundusz szkolny w wysokości 50 zł miesięcznie przez okres pobierania nauki w szkole.

  Wniosek zostanie przesłany na podany adres email w wersji elektronicznej.
  Przyjmuję do wiadomości, że należy dostarczyć wniosek w wersji papierowej do dnia 21 czerwca 2021 roku do szkoły - wydrukowany i podpisany.