Mazowsze I

 

„Leute Zentrum” realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 po nazwą „ Zawód wyuczony-start w życie uczniów TKZ nr 1 w Sochaczewie zapewniony”

 Celem projektu jest nabycie nowych kompetencji zawodowych w zakresie transportu kolejowego lub tworzenia gier komp. lub fryzjerstwa oraz kompetencji miękkich przez 57 uczniów(22D/35Ch) w wieku 15-19l. i 7 nauczycieli kształcenia zaw. Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Sochaczewie, zamieszkałych lub uczących się/pracujących na terenie woj. mazowieckiego, w ciągu 29 m-c.

Proj. objętych jest 57(22D/35Ch) uczniów w wieku 15-19l. i 7 naucz. kształc. zawod. Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Sochaczewie, zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC lub uczących się/pracujących na terenie woj. mazowieckiego, w tym 21% z terenów wiejskich, kształcących się w kierunkach T. transportu kol.,- 17os., T.informatyk-27os., T. usług fryzjer.-13os.,uczęszczających do klas I-II w roku szkolnym 2017/2018 oraz ta szkoła.

REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się 1 raz w II 2018r. Proj. objętych jest 100% uczniów i nauczycieli – rekrutacja zamknięta.

Zebrane zostaną: ankiety rekrut., deklaracje uczesz., ksero legitymacji szkol., Rekrutacja polega na zróżnicowaniu wsparcia w zależności od poziomu wiedzy (na podst. testy i opinia psych.).

DZIAŁANIA

Uczestnicy projektu biorą udział w następujących formach wsparcia:

  1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne- zajęcia realizowane w 2 letnim cyklu, dla uczniów kl. 1 i 2 z roku szkolnego 2017/2018. Każdy weźmie udział w zajęciach specjalistycznych w ramach bloków:
  2. A) Blok zawodowy (150h/gr)- zajęcia mają za zadanie uzupełnienie wiedzy zaw. zdobywanej na zajęciach szkol., niezbędnej do przystąpienia do egzam. zawod. z danej kwalifikacji. Prowadzone są dualnie: z jednej strony nauka teoretycznej wiedzy, przy jednoczesnym utrwalaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności praktycznych. Skupiają się na danym problemie poznawczym, w celu omówienia

którego podczas zajęć wykorzystywane są różne metody eduk. i formy, które doprowadzą do uzyskania określonych kwalifikacji.

B)Blok j.obcy zaw. (150h/gr)- uczniowie podzieleni na gruy szkoleniowe zgodnie z poziomem znajomości j. obcego oraz nauczanym zawodem. Zajęcia rozwijają umiejętności konwersacji w j. obcym zaw. oraz naukę słownictwa zaw. przydatnego w pracy zawod. Zajęcia w formie warsztatów i konwersacji, będące uzupełnieniem zajęć szkolnych o dodanie nowych elementów i zagadnień, które nie są realizowane w podstawie programowej.

  1. Warsztaty tematyczne z kompetencji miękkich- warsztaty prowadzone są przez praktyków, osoby na co dzień pracujące w danej branży lub zajmujące się rozwojem kompetencji miękkich pracowników. Dzięki temu uczestnicy zapoznani zostają ze specyfiką poszczególnych stanowisk pracy i czynności na nich wykonywanych oraz realiami wykonywania danego zawodu. Zakres tematyczny: kreatywność, autoprezentacja, zarządzanie czasem, komunikacja interp., praca w zespole i inne zw. z rozwojem kompetencji społecznych. Łącznie w ciągu realizacji projektu odbędzie się 18 warsztatów tematycznych. Każdy warsztat realizuje 16 h zajęć lekcyjnych. W ramach zajęć wykorzystany produkt pośredni 2 PI ”Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”:Labolatorium wsparcia komp. miękkich uczniów-wykorzystanie gotowych programów szkoleń grupowych oraz prowadzenie zaj. przez trenerów posiadających kwalifikacje wymagane w produkcie.
  2. Szkolny Punkt Informacji i Kariery- wyposażone w 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz podłączoną drukarką. W godzinach pracy SPInKa (pon.-pt. 9-15) uczniowie mgą z nich korzystać, przygotować materiały na zajęcia pozalekcyjne, wyszukiwać inform. w Internecie, doskonalić umiejętności komputerowe itp. W SPInKa zakupywane są co miesiąc branżowe publikacje książkowe oraz czasopisma, które pozwalają uczniom poszerzać wiedzę zawodową oraz z kompetencji społecznych.
  3. Staże zawodowe- 100% uczestników projektu bierze udział w stażach u pracodawców, których celem jest praktyczne wykorzystanie przez uczestników wiedzy zdobytej na zajęciach zaw. w naturalnych warunkach pracy. Każdy realizuje 160h staży zaw. i otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł brutto brutto.

DOKUMENTACJA

Harmonogramy: