Mazowsze II

 

„Leute Zentrum” realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 po nazwą „Zawód przyszłości zdobyty wykwalifikowany pracownik odkryty”

Projektem objętych jest 88 (39D/49Ch) uczniów w wieku 15-20l. i 3 (2K/1M) naucz. kształc. zawod. Technikum Kształcenia Zaw. nr 1 im. mjr. F.Kozubowskiego w Sochaczewie, zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC lub uczących się/pracujących na terenie woj. mazowieckiego, kształcących się w kierunkach T. transportu kol.,-22os., T.informatyk-44os., T. usług fryzjerskich-22os.,uczęszczających do klas I-III w roku szkolnym 2018/2019 oraz TKZ nr 1 im. F.Kozu-kiego w Soch-wie.

Celem projektu jest nabycie nowych kompetencji zawodowych w zakresie transportu kolejowego lub informatycznym lub fryzjerstwa oraz kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych przez 88 uczniów(39D/49Ch) w wieku 15-20l. i 3 nauczycieli kształc. zaw.(2K/1M) Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 im. mjr. F.Kozubowskiego w So-wie, zamieszkałych lub uczących się/pracujących na terenie woj. mazowieckiego oraz podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia szkoły, w ciągu 28 m-c.

Osiągnięcie celu projektu nastąpi poprzez realizację działań: zaj. specjalistyczne zawodowe, zajęcia z kompetencji kluczowych, indywidualne doradztwo zaw., doskonalenie zaw. nauczycieli zawodu, staże zawodowe dla uczniów oraz doposażenie pracowni zaw. Proj. zakłada działania umożliwiające kształcenie u każdego ucznia uczestniczącego w proj. jednocześnie przynajmniej 1 komp. kluczowej (j.obcy) i co najmniej 3 umiejętności uniwersalnych (innowacyjność, kreatywność, um. rozumienia i uczenia się, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i praca w gr.).

REKRUTACJA

Rekrut. 1 raz: II 2019.

I Etap: Uczniowie po spełnieniu kryteriów formal. (dostarczenie kompletu dokumentów: ankieta rekr., ksero legitymacji szkolnej), przejdą ocenę merytoryczną(IIEtap) oceniającą: średnia ocen z przed. zawod. za I półrocze-40%, średnia ocen z j.obcych za I półrocze-20%- im gorsze tym więcej pkt. Wsparcie uczniów o niskim poziomie kompetencji i wiedzy. Dodatkowo u każdego kandydata wzięta będzie pod uwagę ocena zachowania za I półrocze-badany stopień zdyscyplinowania, motywacji do nauki:(wzorowy-7pkt., b.dobre-5, dobre-4,poprawne-3, nieporpawne-2,nieodpowiedni-0) 40%. Każdy spotka się z pedagogiem szkolnym, który dokona oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukac. ucznia, potrzeby wsparcia, motywacji, rozpoznania umiejętności, predyspozycji oraz możliwości psychofizycznych uczniów, tak aby trafnie sprofilować przewidziane działania (zakresem tematycznym, formą prowadzenia zajęć i wsparcia, poziomem trudności działań, przydział uczestnika do odpowiednich gr. szkoleniowych), zapewniając ich pozytywne efekty edukacyjne. Pedagog przeliczy uzyskane punkty tak, aby objąć uczniów wymagających w największym stopniu wsparcia.

DZIAŁANIA

Uczestnicy projektu biorą udział w następujących formach wsparcia:

  1. Zajęcia specjalistyczne: Blok zawodowy (156h/gr)- Zaj. 2h/tyg. przez 78tyg. na 1 gr. Zajęcia mają za zadanie uzupełnienie wiedzy zaw. zdobywanej na zajęciach szkol., niezbędnej do przystąpienia do egzam. zawod. z danej kwalifikacji. Prowadzone są dualnie: z jednej strony nauka teoretycznej wiedzy, przy jednoczesnym utrwalaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności praktycznych.
  2. Zajęcia z kompetencji kluczowych:A) Koło j.obcego (140h/gr.)-stworzonych 7gr. po 11-15os., zgodnie z poziomem wiedzy-wyniki z rekr. Zajęcia rozwijają umiejętności konwersacji w j.obcym, naukę słownictwa, gramatyki i przygotowywania wypowiedzi pisemnych oraz przygotowywania dokument. aplikacyjnych w nauczanym języku. Zaj. raz w tyg. po 2h przez 70tyg.B) Koło zajęć „społeczność” (140h/gr.)-stworzone 7gr. po 11-15os., zgodnie z poziomem wiedzy-test na rekr. Zajęcia nastawione na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu przedsiębiorczości, kreatywności, innowacyjności, umiejętności uczenia się i pracy w zespole. Prowadzone w formie grupowego warsztatu przy wykorzystaniu różnych form zajęć np. wystąpienia, czytanie tekstów źródłowych, opracowywania prezentacji multimedialnych i wizualnych itp. Zaj. raz w tyg. po 2h przez 70tyg.

    C) Koło „logika” (56h/gr.)- stworzone 7gr. po 11-15os., zgodnie z poziomem wiedzy-test na rekr. Zajęcia skupiają się na rozwoju umiejętności rozumienia, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów przez uczniów, niezbędnych w odnalezieniu się w miejscu pracy, co wynika ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb pracodawców oraz uczniów.

  1. Szkolny Punkt Informacji i Kariery wyposażone w 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz podłączoną drukarką. W godzinach pracy SPInKa (pon.-pt. 9-15) uczniowie mgą z nich korzystać, przygotować materiały na zajęcia pozalekcyjne, wyszukiwać inform. w Internecie, doskonalić umiejętności komputerowe itp. W SPInKa zakupywane są co miesiąc branżowe publikacje książkowe oraz czasopisma, które pozwalają uczniom poszerzać wiedzę zawodową oraz z kompetencji społecznych.
  2. Staże zawodowe- 90% uczestników projektu bierze udział w stażach u pracodawców, których celem jest praktyczne wykorzystanie przez uczestników wiedzy zdobytej na zajęciach zaw. w naturalnych warunkach pracy. Każdy realizuje 150h staży zaw. i otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł brutto brutto.

 

DOKUMENTACJA