INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W  ROKU SZKOLNYM 2020/2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Terminy egzaminów:

-termin główny-maj 2021r

-termin dodatkowy-czerwiec 2021 r.

-termin poprawkowy-sierpień 2021 r.

W tym roku szkolnym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie egzaminu maturalnego 2314 informuję, iż egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej .

W 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej.

W 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego(chyba, że zadeklarował chęć przystąpienia w deklaracji, wtedy ma obowiązek zgłoszenia się na egzamin)

Do części ustnej może przystąpić absolwent , który:

1)w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu;

2)jest obowiązany przystąpić do części ustnej w celu zrealizowania umowy międzynarodowej.

UWAGA:

W takim wypadku do deklaracji dołącza się oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku w części ustnej w toku rekrutacji na wyższą uczelnię.

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINÓW W TERMINIE GŁÓWNYM

4-20 MAJA( OPRÓCZ SOBÓT I NIEDZIEL)

Harmonogram

dla Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 im. mjr. Feliksa Kozubowskiego w Sochaczewie r. szk. 2020/2021.

Egzaminy pisemne

4.05.2021 r. j. polski – poziom podstawowy g. 9.00

5.05.2021r. matematyka – poziom podstawowy g. 9.00

6.05.2021 r. j. angielski – poziom podstawowy g. 9.00

7.05.2021 r. j. angielski poziom rozszerzony g. 9.00

11.05.2021 r. matematyka poziom rozszerzony g. 9.00

12.05.2021 r. biologia poziom rozszerzony g. 9.00

13.05. 2021 r. geografia poziom rozszerzony g. 9.00

UWAGA:

UCZNIOWIE PRZYCHODZĄ NA EGZAMIN NAJPÓŹNIEJ O GODZ. 8.30

W SZKOLE OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY

Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce-będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.

Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy -smartfonu, maskotek itp.

Na egzamin należy przynieść:

-własne przybory piśmiennicze( czarny długopis, linijka, cyrkiel, ewentualnie kalkulator);

-własny słownik w przypadku cudzoziemców;

-butelkę wody;

-coś do zjedzenia w przerwie, jeśli tego samego dnia zdaje się dwa egzaminy.

Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

Z wyrazami szacunku

wicedyrektor szkoły Grażyna Bartos